Podmínky použití

Přístup k této webové stránce a její používání znamená, že bezpodmínečně souhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito pravidly, měl by okamžitě opustit naši webovou platformu.

Veškerý obsah těchto webových stránek je vlastnictvím a pod kontrolou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. se sídlem Karla Engliše 3201/6, Praha 5 (dále jen „Společnost“ nebo "Poskytovatel") a je chráněn na mezinárodní úrovni předpisy na ochranu autorského práva. Obsah těchto stránek můžete stahovat pouze pro osobní potřebu pro nekomerční účely, není povolena žádná jeho změna nebo další reprodukce. Obsah jinak není možno kopírovat nebo jiným způsobem využívat.

Tato webová stránka je určena pro odborníky ve zdravotnictví v České republice.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a z jakýchkoliv důvodů odstranit, upravovat nebo doplnit obsah těchto stránek bez povinnosti oznamovat cokoliv svým uživatelům. Použití této webové stránky uživatelem po úpravách považuje Společnost za uživatelův souhlas s tímto obsahem.

Veškeré osobní údaje poskytované prostřednictvím této webové stránky jsou zpracovávány za podmínek stanovených v Zásadách ochrany osobních údajů.


Vlastníci těchto stránek budou v rámci možností usilovat o zveřejňování pouze aktuálních a přesných informací na těchto stránkách, ale nemohou zodpovídat ani ručit za jejich absolutní přesnost, aktuálnost či ucelenost. Vlastnící těchto stránek nenesou odpovědnost za případnou škodu nebo újmu vzniklou v důsledku Vašeho vstupu či nemožnosti vstupu na tyto stránky nebo z toho důvodu, že jste jako uživatel spoléhal na informace zde uvedené, nelze-li z relevantní právní úpravy, platné a účinné v České republice, dovodit jinak. Tato stránka je určena pro odborníky ze zdravotnictví z České republiky.

Společnost shromažďuje informace o podezřeních na vedlejší účinky svých léčivých přípravků. Způsob hlášení podezření na nežádoucí účinky je popsán na domovské stránce Kontaktujte nás.


Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, avšak za jejich obsah již vlastníci těchto stránek neodpovídají, stejně jako neodpovídají za jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou v důsledku obsahu těchto jiných webových stránek.


Ochranné známky, obchodní značky a jiná chráněná označení a výrobky uváděné na těchto webových stránkách jsou mezinárodně chráněny. Nic z výše uvedeného nesmí být použito bez předchozího písmenného souhlasu vlastníků této webové stránky k jiným účelům než je identifikace výrobků nebo služeb Společnosti.


Veškeré osobní údaje získané v rámci elektronické komunikace na těchto webových stránkách se řídí zásadami ochrany osobních údajů.

Vlastníci stránek mají právo použít nebo dále využít jakoukoli jinou informaci získanou v rámci takové komunikace, a to včetně nápadů, podnětů, inovací, konceptů, technik nebo know-how zde zveřejněných, za jakýmkoli účelem. Tyto účely mohou zahrnovat zpřístupnění takové informace třetím stranám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo marketing zboží či služeb.


Odesílatel jakékoli informace směřované na tyto webové stránky nebo na jejich vlastníky je odpovědný za obsah a údaje v ní obsažené, a to včetně jejich pravdivosti a přesnosti. Tyto internetové stránky jsou poskytovány jako služba jejich návštěvníkům. Vlastníci stránek si vyhrazují právo mazat, upravovat nebo doplňovat obsah těchto stránek kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění.

Aktualizováno: 19/12/2017

________________________________________

Janssen Medical Cloud

Tyto předpisy (dále jen "předpisy") stanoví pravidla pro využívání služeb (dále jen "služby") poskytovaných poskytovatelem služeb prostřednictvím webové stránky na adrese www.janssenmed.cz (dále jen "webové stránky ") pro uživatele (níže:" Uživatelé").
Poskytovatelem služeb je Janssen - Cilag s.r.o. se sídlem v Praze, ul. Karla Engliše 3201/6, e-mailová adresa: infoCZ@its.jnj.com (níže: "Poskytovatel služeb").

Poskytování služeb Poskytovatelem služeb spočívá znamená zejména poskytovat:

 • informace o produktech poskytovatele služeb,
 • informační materiály v elektronickém formátu
 • další materiály týkající se činností Poskytovatele služeb.

Uživatelé těchto webových stránek mohou kdykoli přistupovat k těmto předpisům prostřednictvím odkazu umístěného v dolní části stránky, který je k dispozici na všech stránkách webové stránky a vytisknout je.

Poskytovatel služeb není poskytovatelem služeb Internetu. Chcete-li používat webové stránky, je třeba zařízení s přístupem k Internetu. Funkce nabízené webovou stránkou mohou být plně využity za předpokladu, že uživatelský počítač splňuje příslušné technické požadavky uvedené v části VIII těchto Pravidel. Uživatel služby WWW je výlučně odpovědný za zajištění technické shody mezi jeho počítačovým systémem a webovou stránkou.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo pozastavit, stáhnout nebo změnit funkce webové stránky z právních nebo technických důvodů, jako jsou:

 • soukromí nebo ochrany dat nebo jiných právních důvodů týkajících se obsahu nebo fungování webových stránek;
 • technické potíže související s fungováním webové stránky nebo internetu.

Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost webových stránek z důvodů mimo jejich kontrolu a kvůli neočekávaným okolnostem.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli a z jakýchkoli důvodů pozastavit nebo přerušit poskytování služeb. Registrovaní uživatelé budou o tom informováni dostatečně předem.

II. Registrace pro internetovou službu

 1. Internetová služba bude dostupná výhradně registrovaným uživatelům a možnost registrovat se v internetové službě budou mít výhradně uživatelé, kteří jsou držiteli lékařské licence a oprávnění k provádění své profese na území České republiky, které byly uděleny na základě splnění místně platných předpisů. Registrace internetové služby bude také podmíněná potvrzením přečtení ustanovení těchto nařízení a jejich přijetím a dále souhlasem se zpracováním osobních údajů poskytovatelem materiálu, tj. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, a dále název a adresa místa, v kterém uživatel provozuje svou profesi, což umožní registraci a udělení přístupu do internetové služby.
 2. Při registraci pro internetovou službu vyplní uživatel registrační formulář poskytnutím svých pravdivých, přesných a aktuálních osobních údajů, zejména svého křestního jména, příjmení, e-mailové adresy, čísla lékařské licence a dále názvu a adresy místa, v němž uživatel provozuje svou profesi.
 3. V případě, že dojde k jejich změně, bude mít uživatel povinnost průběžně aktualizovat údaje poskytnuté během registrace. Jestliže uživatel poskytne nepravdivé údaje nebo tyto neaktualizuje, neponese Janssen Polska odpovědnost za případné následky.
 4. Uživatelé se zavazují uchovávat svá přihlašovací hesla do internetové služby v naprosté důvěrnosti a přijímají odpovědnost za veškeré následky, které nastanou, pokud jejich hesla použije třetí strana.
 5. Pokud se údaje poskytnuté uživatelem při registraci ukážou být zavádějící, neúplné nebo nepřesné, bude mít společnost Janssen Polska právo odstranit veškeré účty obsahující takové zavádějící, nekompletní nebo nepřesné informace a zrušit danou registraci. V takovém případě nebude mít uživatel právo vznášet u Janssen Polska jakékoliv nároky související s výše uvedeným zrušením účtu uživatele a jeho registrace.
 6. Pokud uživatelské údaje (přihlašovací jméno email a heslo) použije nezákonným způsobem třetí strana, bude mít uživatel povinnost neprodleně změnit heslo svého účtu a oznámit to poskytovateli e-mailem.
 7. Z bezpečnostních důvodů nebo za jiných závažných nebo technických okolností může společnost Janssen Polska požadovat, aby uživatelé změnili svá přihlašovací hesla pro internetovou službu.
 8. Uživatel dává společnosti Janssen Polska svolení k použití všech prostředků nezbytných k ověření totožnosti a lékařského oprávnění uživatele.
 9. Použití internetové služby prostřednictvím účtů jiných uživatelů nebo svolení s použitím vlastního účtu třetí stranou je nepřípustné.

III. Zásady ochrany osobních údajů v rámci internetové služby

Zásady ochrany osobních údajů je možné zobrazit prostřednictvím odkazu Zásady ochrany osobních údajů.

IV. Podmínky použití internetové služby a zamezení zneužití

 1. Internetovou službu budou uživatelé používat pro účely uvedené v článku 1 II. výše. To znamená, že uživatelé nemohou internetovou službu používat pro žádné jiné účely.
 2. Uživatelé nesmí při používání internetové služby jednat podvodným způsobem. Stejně tak nemohou uživatelé jednat způsobem, který by mohl s vysokou pravděpodobností způsobit přerušení nebo narušoval provoz internetové služby.
 3. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit přístup jakémukoliv uživateli internetové služby nebo její části, pokud chování uživatele porušuje tato nařízení, platné zákony, zásady společenského života nebo správnou praxi. Žádná osoba, jejíž přístup k internetové službě byl pozastaven nebo zrušen, se nemůže bez předchozího souhlasu Společnosti znovu registrovat nebo internetovou službu opět používat.

V. Odpovědnost společnosti

 1. Společnost bude odpovědná za řádný provoz a veškeré funkce internetové služby
 2. Skutečnost, že jakékoliv internetové služby, jejichž vlastníkem jsou třetí strany, jsou propojeny odkazem s internetovou službou, neznamená, že Společnost udělil souhlas nebo přijal odpovědnost za provoz těchto služeb nebo za jejich obsah.
 3. Kdykoliv třetí osoba použije účet uživatele, bude uživatel výhradně odpovědný za činnost této třetí osoby, bez ohledu na to, zda byla tato osoba oprávněna k použití účtu, nebo nikoliv. S ohledem na to se uživatel zavazuje uhradit společnosti jakékoliv ztráty vzniklé následkem přístupu třetí strany k účtu uživatele a Společnost v takových případech odškodnit.
 4. Společnost nebude odpovědná za jakékoliv nedostatky v plnění povinností poskytovatele stanovených těmito nařízeními, které byly způsobeny okolnostmi, k nimž nedošlo pochybením poskytovatele.
 5. Poskytovatel nebude odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody, které uživatel utrpí následkem působení vyšší moci, výpadku elektrického proudu, pracovního sporu, provádění platných zákonů, nedbalosti nebo nečinnosti ze strany vnitrostátních úřadů, poruchy telekomunikačních služeb nebo jakýchkoliv zdržení nebo poruch způsobených třetími stranami. V takových případech si společnost Janssen Polska vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit provoz internetové služby, aniž by tím na sebe bral jakoukoliv odpovědnost.
 6. Společnost nebude odpovědná za jakékoliv poruchy hardwaru nebo softwaru používaného uživatelem, bez ohledu na jeho umístění a sídlo, které by mohly přerušit přístup k internetové službě nebo zabránit uživateli v přístupu k internetové službě.

VI. Duševní vlastnictví

 1. Veškerá autorská práva, ochranné známky a ostatní práva duševního vlastnictví vztahující se k internetové službě nebo v ní používaná jsou výhradním majetkem společnosti. Kopírování, rozšiřování, prezentace na veřejnosti nebo tvorba odvozených děl založených na internetové službě nebo jakýchkoliv dalších materiálech získaných prostřednictvím internetové služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti je zakázáno.
 2. Uplatňování jakýchkoliv práv duševního vlastnictví udělených společnosti pro jiné účely než účely jasně související s použitím internetové služby v režimu uvedeném níže bude zakázáno.

VII. Postup pro vyřizování stížností

 1. Veškeré stížnosti související s internetovou službou je možné vznést v jakémkoliv formátu, a to i elektronicky na adresu infoCZ@its.jnj.com
 2. Typická stížnost by měla obsahovat alespoň křestní jméno, příjmení a přihlašovací jméno email stěžovatele, a dále podrobný popis a důvod stížnosti.
 3. Stížnosti budou zpracovávány okamžitě po jejich přijetí podle zásady „kdo podá stížnost dřív, bude dřív na řadě“.
 4. Stěžovateli bude výsledek řešení stížnosti oznámen stejným způsobem, jakým byla stížnost podána, nebo poštou na adresu zadanou stěžovatelem.

VIII. Technické požadavky

Řádné používání internetové služby bude podléhat splnění následujících minimálních technických požadavků na počítačový a komunikační systém uživatele:

 1. připojení PC/tabletu/smartphonu uživatele k internetu minimálně s připojením ISDN 1,5 Mb/s;
 2. používání aktuální verze jednoho z těchto internetových prohlížečů: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Safari, spolu s aktivovaným aktuálním rozšiřovacím zásuvným modulem Adobe Flash Player a
 3. použití počítače s minimální konfigurací třídy 2,33 GHz, kompatibilní s x86 nebo procesorem Intel® Atom™ 1,6 GHz nebo výkonnějším procesorem u notebooků, s 1 GB RAM

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo převést na třetí strany, částečně nebo zcela, práva a povinnosti poskytovatele vyplývající z těchto nařízení a z provozu internetové služby. Žádný uživatel internetové služby nemůže bez předchozího písemného souhlasu společnosti převést svá práva a závazky vyplývající z těchto nařízení a z použití internetové služby nebo se jich zříci.
 2. Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto nařízení, ve smyslu předvídaném zákonem, označeno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto nařízení.
 3. Společnost může pozastavit nebo zrušit účet uživatele a odmítnout další poskytování služeb, pokud uživatel poruší ustanovení těchto nařízení, nebo pokud se bude společnost důvodně domnívat, že činnosti uživatele mohou vést ke vzniku právní odpovědnosti na straně uživatele nebo jakýchkoliv třetích stran.