Poučení o zpracování osobních údajů - Zdravotničtí pracovníci z databáze IQVIA

Společnosti Janssen-Cilag s.r.o. záleží na vašem soukromí. Chceme vás seznámit s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Děkujeme vám za součinnost a důvěru, kterou v nás máte, a těšíme se na další spolupráci, která přinese pomoc potřebným pacientům.

Přehled

Vaše osobní údaje jsme získali z externího zdroje a za účelem sestavení vašeho odborného profilu je spojíme s dalšími osobními údaji, které máme z různých zdrojů. Tento váš odborný profil používáme pro správu našeho vztahu s vámi a k poskytování informací v souladu s naším níže uvedeným oznámením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi spřízněnými společnostmi, poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami. Vaše osobní údaje budou předávány do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než ve vaší zemi.

Můžete se na nás obrátit s žádostí o přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu nebo odstranění. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Shromažďování informací

Za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu zapojit vás do různých obchodních aktivit, jako je výzkum a vývoj, vzdělávání lékařů a vědecká komunikace, prodej a marketing, společnost Janssen-Cilag s.r.o. získala vaše osobní údaje od poskytovatele údajů, jako je společnost IQVIA. Mezi tyto informace například patří kontaktní údaje, informace o vzdělání, akademické údaje a údaje o profesi. Při budování našeho vztahu s vámi nám mohou být poskytnuty další vaše osobní údaje nebo tyto údaje mohou být vygenerovány během naší osobní interakce s vámi. Osobní údaje můžeme také shromažďovat při vašem používání našich online služeb, a to pomocí sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie a pixely pro sledování čtenosti e-mailů. Vaše osobní údaje můžeme také získat od profesionálních poskytovatelů údajů, např. společnosti Veeva Link, a z dalších externích zdrojů, mimo jiné z lékařských a akademických webových stránek, online reklamních služeb a platforem sociálních médií, jako je například LinkedIn.

Údaje slučujeme a analyzujeme, abychom mohli sestavit váš ryze odborný profil, lépe vést naše interakce s vámi a poskytovat vám personalizované služby, které budou co nejvíce odpovídat vašim zájmům a potřebám. Váš profil nám například umožňuje lépe připravit schůzky a interakce s vámi, přizpůsobit marketingovou komunikaci vašim aktivitám a oblastem zájmu a vyhodnotit vaši způsobilost pro potenciální spolupráci a zapojení. Pokud nám poskytujete služby, tento profil nám také pomáhá vyhodnotit správnou výši odměny za tyto služby a výpočet reálné tržní hodnoty. Při vytváření a používání těchto profilů můžeme používat pokročilé technologie, jako je umělá inteligence, například strojové učení, které však v případě použití lidská rozhodnutí při správě našich vztahů s vámi nenahradí.

Toto oznámení vám poskytuje předběžné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje. Máte-li zájem dozvědět se více o všech našich činnostech zpracování osobních údajů, které se vás mohou týkat, nebo pokud si přejete mít přehled o tom, jak se naše činnosti zpracování vyvíjejí, můžete se seznámit s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.janssenmed.cz/cs-cz/services/privacy-policy.

Zpřístupňování informací

Vaše osobní údaje předáváme našim spřízněnými společnostem pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Seznam našich spřízněných společností je k dispozici na adrese www.investor.jnj.com/sec.cfm (klikněte na odkaz na formulář 10K, příloha 21, v části „SEC Filings“). Společnost Janssen-Cilag s.r.o. je osobou odpovědnou za správu společně používaných osobních údajů.

V souladu s obchodními účely popsanými výše můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi partnery pro společné brandingové a marketingové aktivity, poskytovateli služeb, jako jsou technologické a digitální/marketingové/cestovní agentury, platformy pro reklamní služby, partneři pro výzkum a spolupráci a licenční partneři, zdravotnické instituce, konzultanti a poradci, auditoři, jakož i s jakoukoli třetí stranou, která se účastní případné reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším závodem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí. Dále můžeme vaše údaje poskytnout regulačním nebo jiným soudním orgánům, pokud tak vyžaduje zákon.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo požádat o přezkoumání, obdržení strojově čitelné kopie, opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů; pokud nemáme jiný závažný zájem nebo právní důvod, máte také právo požádat o omezení nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro daný účel, například online reklamu, nebo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů. U všech osobních údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Kontaktujte nás na adrese: infocz@its.jnj.com.

Přeshraniční předávání údajů

Používání a zpřístupňování osobních údajů podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů může zahrnovat předávání osobních údajů do jurisdikcí mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, kde mohou platit jiná pravidla ochrany osobních údajů než ve vaší zemi. Pokud předáváme vaše osobní údaje do zemí, které Evropská komise nepovažuje za poskytující adekvátní míru ochrany osobním údajům, zajišťujeme, aby byla zavedena odpovídající opatření na ochranu vašich osobních údajů, například pomocí standardních smluvních doložek EU schválených Evropskou komisí. Kopii těchto opatření vám poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů odpovědný za vaši zemi, případně region, a to na adrese emeaprivacy@its.jnj.com.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo přípustnou s ohledem na účel (účely), pro které byly získány. Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří: (i) zda s vámi máme trvalý vztah a poskytujeme vám nějaké služby, (ii) zda existuje zákonná povinnost uchovávat vaše údaje a (iii) zda je uchovávání údajů vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní řízení nebo šetření ze strany regulatorních orgánů).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li dotazy ohledně našich postupů ochrany osobních údajů, včetně toho, jak určujeme, že právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za vaši zemi či případně region na adrese emeaprivacy@its.jnj.com.

Podání stížnosti

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo regionu. Kontaktní informace naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme dle potřeby aktualizovat. Jakékoli změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nabývají platnosti okamžikem zveřejnění aktualizované verze oznámení o ochraně osobních údajů. O zásadních aktualizacích oznámení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat. Používání našich služeb po těchto změnách znamená, že aktualizované oznámení o ochraně osobních údajů berete na vědomí. Doporučujeme při využívání našich služeb oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat. Tyto zásady byly naposledy aktualizovány dne 1. 3. 2024.

CP-443123; Datum schválení: 15. března 2024 -