INDICATION: PONVORY® (ponesimod) is indicated for the treatment of adult patients with relapsing forms of multiple sclerosis (RMS) with active disease defined by clinical or imaging features.[1]

Results

PONVORY® demonstrated a 30.5% relative reduction in annualised relapse rate (ARR) compared to teriflunomide 14mg*[1][2]

>70% of patients taking PONVORY® were relapse-free during the 2-year Phase III study[1]

~90% of patients taking PONVORY® did not experience disability progression over the two year study period (as measured by time to 12-week confirmed disability accumulation [CDA])**†[1][2]

PONVORY® more than halved the number of combined unique active lesions (CUAL) per year vs. teriflunomide 14mg[1][2]

No significant difference on 24-week confirmed disability accumulation (CDA) was observed between PONVORY® and teriflunomide 14mg at Week 108.**[1][2][3]

PONVORY® reduced brain volume loss (BVL) vs. teriflunomide 14mg.§[2][3]

A greater proportion of patients receiving PONVORY® achieved NEDA-3 and NEDA-4 status vs. teriflunomide 14mg.[2]

Study details

Learn more about the OPTIMUM study design

Results

Learn more about PONVORY®’s proven efficacy head-to-head vs. teriflunomide 14mg[1][2]

Safety

Learn more about PONVORY®’s safety profile

Early use

Learn more about the clinical benefit of using PONVORY® in patients with early disease (post-hoc analysis)#[4]

Frequently asked questions
Prescribing information

This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of the SmPC for how to report adverse reactions.

*Over two years in a large large (N=1,133) head-to-head Phase III study in adult patients with active RMS.[1][2] **CDA was defined as time to 12-Week/24-Week CDA from baseline to EOS. A CDA was defined as an increase of at least 1.5 in EDSS for subjects with a baseline EDSS score of 0 or an increase of at least 1.0 in EDSS for subjects with a baseline EDSS score of 1.0 to 5.0, or an increase of at least 0.5 in EDSS for subjects with a baseline EDSS score ≥5.5 which was confirmed after 12 or 24 weeks, respectively.[1] †Patients with 12-week CDA=10.8% for PONVORY® 20mg vs. 13.2% for teriflunomide 14mg up to EOS (95% CL: -18%, 42%, p=0.29).[1] The risk of 12-week CDA was not different in the 2 groups, and the formal testing procedure stopped, rendering the subsequent analyses exploratory.[2][3] Patients with 24-week CDA=8.7% for PONVORY® 20mg vs. 10.5% for teriflunomide 14mg up to EOS (95% CL: -24%, 43%, p=0.37).[1] ‡Mean CUAL per year=1.405 for PONVORY® 20mg vs. 3.164 for teriflunomide 14mg, rate ratio: 0.444 (95% CL: 0.364, 0.542, p<0.001).[1][2] §The least squares (LS) mean percent change from baseline to Week 108 was -0.91% in the PONVORY® 20mg group (n=436) and -1.25% in the teriflunomide 14mg group (n=434). Mean difference was 0.34% (95% CL: 0.17, 0.50, p<0.001).[2][3] The percentage change was measured using the Structural Image Evaluation, using Normalisation, of Atrophy (SIENA) methodology.[2] ‖NEDA-3 odds ratio: 1.70 (95% CL: 1.27, 2.28, p<0.001). NEDA-3 status was defined by a composite of no relapse, no 12-week CDA, and no Gd+ T1 or new or enlarging T2 lesions from baseline to EOS.[2] ¶NEDA-4 odds ratio: 1.85 (95% CL: 1.24, 2.76, p=0.003). NEDA-4 status was defined by a composite of NEDA-3 and no brain volume decrease of ≥0.4% from baseline to EOS.[2] #Clinical benefit was measured by both ARR and MRI outcomes in a subgroup of patients in the Phase III OPTIMUM study; patients with early disease=EDSS ≤3 and treatment-naïve.[4]

ARR, annualised relapse rate; CDA, confirmed disability accumulation; CL, confidence limit; CUAL, combined unique active lesions; DMT, disease-modifying therapy; EDSS, expanded disability status scale; EOS, end of study; Gd+, gadolinium enhancing; LS, least squares; MRI, magnetic resonance imaging; NEDA, no evidence of disease activity; RMS, relapsing multiple sclerosis.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU PONVORY

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. v Souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Název přípravku: Ponvory 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 20 mg potahované tablety. Složení: 1 potahovaná tableta obsahuje ponesimodum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 20 mg a pomocné látky. Terapeutické indikace: Ponvory je indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RRS) s aktivním onemocněním definovaným klinickými nebo zobrazovacími metodami. Dávkování a způsob podání: Léčba se má zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou roztroušené sklerózy. Ponesimod může být užíván s jídlem i bez jídla. Léčba musí být zahájena 14denním zahajovacím balením: 1. a 2. den 2mg tableta jednou denně, 3. a 4. den 3mg tableta jednu denně, 5. a 6. den 4mg tableta jednou denně, 7. den 5mg tableta jednu denně, 8. den 6mg tableta jednou denně, 9. den 7mg tableta jednou denně, 10.den 8mg tableta jednou denně, 11. den 9mg tableta jednou denně, 12., 13. a 14. den 10mg tableta jednou denně. Po dokončení titrace je udržovací dávka Ponvory 20mg tableta jednou denně. V případě přerušení léčby během titrace nebo po dosažení udržovací dávky je nutno postupovat dle pokynů pro vynechanou dávku: Pokud se vynechají méně než 4 po sobě jdoucí dávky, léčbu obnovte první vynechanou dávkou. Pokud se vynechají 4 nebo více po sobě jdoucích dávek, léčbu znovu začněte 1. dnem titračního režimu (2mg) s novým zahajovacím balením. Ponesimod se má předepisovat s opatrností u pacientů ve věku 65 let a starších z důvodu nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti. U pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin není potřebná úprava dávky. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není potřebná úprava dávky. Bezpečnost a účinnost Ponvory u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku. Imunodeficitní stavy. Pacienti, kteří během posledních 6 měsíců prodělali infarkt myokardu, nestabilní anginu pectoris, cévní mozkovou příhodu, tranzitorní ischemickou ataku (TIA), dekompenzované srdeční selhání vyžadující hospitalizaci nebo srdeční selhání třídy III nebo IV podle klasifikace New York Heart Association (NYHA). Pacienti, kteří mají atrioventrikulární blokádu druhého stupně Mobitzova typu II, atrioventrikulární (AV) blokádu třetího stupně nebo sick sinus syndrom, pokud pacient nemá funkční kardiostimulátor. Závažné aktivní infekce a aktivní chronické infekce. Aktivní malignity. Středně závažná nebo závažná porucha funkce jater. Během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Bradykardie: Před zahájením léčby ponesimodem se má u všech pacientů natočit elektrokardiogram (EKG), aby se zjistilo, zda u nich nejsou přítomné již existující abnormality. Opatrnosti je třeba při zahájení léčby ponesimodem u pacientů léčených betablokátorem z důvodu aditivních účinků na snížení srdeční frekvence. Před zahájením léčby může být potřeba léčbu betablokátorem dočasně přerušit (viz. bod 4.5 v SPC). 4hodinové monitorování (měření pulsu a krevního tlaku minimálně každnou hodinu) se doporučuje u pacientů se sinusovou bradykardií (SF nižší než 55 tepů za minutu), AV blokádou prvního nebo druhého stupně nebo s infarktem myokardu v anamnéze nebo se srdečním selháním, které se vyskytly více než 6 měsíců před zahájením léčby, a ve stabilizovaném stavu. První dávku ponesimodu podávejte v zařízení, kde jsou k dispozici prostředky pro řádné zvládnutí symptomatické bradykardie. Následné monitorování po 4 hodinách se doporučuje při přetrvávání abnormalit až dokud se neupraví (i za nepřítomnosti symptomů). Kardiologické konzilium před zahájením léčby ponesimodem je potřeba: U pacientů s významným prodloužením intervalu QT (QTc delší než 500 msec) nebo u těch, kteří jsou již léčeni přípravky prodlužujícími interval QT se známými arytmogenními vlastnostmi (riziko torsades de pointes). Dále u pacientů s flutterem/fibrilací síní nebo arytmiemi léčenými antiarytmiky třídy Ia nebo třídy III. U pacientů s nestabilní ischemickou chorobou srdeční, dekompenzovaným srdečním selháním, ke kterému došlo více než 6 měsíců před zahájením léčby, s anamnézou srdeční zástavy, cerebrovaskulárním onemocněním (tranzitorní ischemickou atakou (TIA), s cévní mozkovou příhodou, ke které došlo více než 6 měsíců před zahájením léčby) a s nekontrolovanou hypertenzí. U pacientů s anamnézou AV blokády druhého stupně Mobitzova typu II nebo s AV blokádou vyššího stupně, sick-sinus syndromu nebo sino-atriálního srdečního bloku. U pacientů s recidivující synkopou nebo symptomatickou bradykardií v anamnéze. U pacientů užívajících současně léky, které snižují srdeční frekvenci. Infekce: Ponesimod způsobuje na dávce závislý pokles počtu periferních lymfocytů na 30 - 40 % výchozích hodnot v důsledku reverzibilní sekvestrace lymfocytů v lymfoidních tkáních. Ponesimod může proto zvyšovat riziko infekcí. Před zahájením léčby ponesimodem se má zkontrolovat nejnovější kompletní krevní obraz (CBC) s diferenciálním rozpočtem leukocytů (včetně počtu lymfocytů). Hodnocení CBC se také doporučuje provádět pravidelně během léčby. Absolutní počty lymfocytů < 0,2 x 109/l, pokud se potvrdí, mají vést k přerušení léčby ponesimodem, dokud jejich hladiny nedosáhnou > 0,8 x 109/l, kdy je možné zvážit opětovné zahájení léčby ponesimodem. Pokud se u pacienta rozvine závažná infekce, má se zvážit pozastavení léčby ponesimodem. Pacienti mají mít potvrzenou herpesvirovou infekci v anamnéze nebo očkováni proti viru varicella zoster. Pacienti se symptomy nebo známkami odpovídajícími kryptokokové infekci mají být rychle diagnostikováni a léčeni. Léčba ponesimodem se má přerušit, dokud se kryptokoková infekce nevyloučí. Lékaři mají být ostražití ohledně klinických příznaků nebo nálezů na magnetické rezonanci (MRI), které by mohly ukazovat na PML (progresivní multifokální leukoencefalopatie). Při podezření na PML se má léčba ponesimodem přerušit, dokud se PML nevyloučí. Pokud se potvrdí, má se léčba ponesimodem ukončit. U pacientů, kteří užívají cytostatika, imunomodulancia nebo imunosupresiva (včetně kortikosteroidů), nebo kteří mají v anamnéze předchozí používání těchto léčivých přípravků, je třeba před zahájením léčby ponesimodem zvážit možné nezamýšlené aditivní účinky na imunitní systém. V době, kdy pacienti užívají ponesimod, se vyhněte použití živých atenuovaných vakcín. Pokud je použití imunizace pomocí živé atenuované vakcíny potřebné, léčba ponesimodem se má 1 týden před plánovanou vakcinací a po dobu 4 týdnů po ní přerušit. Makulární edém: Ponesimod zvyšuje riziko makulárního edému. U všech pacientů se doporučuje vyšetření očního pozadí včetně makuly před zahájením léčby a znovu kdykoli, pokud pacient během léčby ponesimodem ohlásí nějakou změnu vidění. Léčba ponesimodem se u pacientů s makulárním edémem nemá zahajovat, dokud edém nevymizí. Respirační účinky: U pacientů léčených ponesimodem bylo pozorováno na dávce závislá snížení jednovteřinové vitální kapacity (FEV1) a snížení difuzní kapacity plic pro oxid uhelnatý (DLCO). Ponesimod je třeba používat opatrně u pacientů s těžkou respirační chorobou, plicní fibrózou a chronickou obstrukční plicní nemocí. Poškození jater: Před zahájením léčby ponesimodem je třeba zkontrolovat nedávné (tj. v průběhu posledních 6 měsíců) hladiny aminotransferázy a bilirubinu. Ponesimod je třeba vysadit, pokud se potvrdí významné poškození jater (například ALT přesahuje 3násobek ULN a celkový bilirubin přesahuje 2násobek ULN). Zvýšený krevní tlak: U pacientů léčených ponesimodem bylo pozorováno mírné, reverzibilní zvýšení krevního tlaku. Během léčby ponesimodem se má pravidelně sledovat krevní tlak a příslušně léčit. Kožní neoplazmata: Pacienti léčení ponesimodem mají být upozorněni na to, že se bez ochrany nemají vystavovat slunečnímu záření. Tito pacienti nemají být současně léčeni fototerapií pomocí UV-B záření nebo PUVA-fotochemoterapií. Ženy ve fertilním věku: Před zahájením léčby u žen ve fertilním věku musí být k dispozici negativní výsledek těhotenského testu. Jelikož trvá přibližně 1 týden, než se ponesimod vyloučí z těla, mají ženy ve fertilním věku používat účinnou antikoncepci k zabránění otěhotnění během léčby ponesimodem a 1 týden po jejím ukončení. Syndrom reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci: U pacientů léčených modulátorem receptoru S1P byly hlášeny vzácné případy syndromu reverzibilní encefalopatie v zadní cirkulaci (PRES). Při podezření na PRES je třeba ponesimod vysadit. Návrat aktivity onemocnění po vysazení ponesimodu: Po ukončení léčby ponesimodem se má vzít v úvahu možnost závažné exacerbace nemoci. Pomocné látky: Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat. Interakce s jinými léčivými přípravky: Cytostatické, imunomodulační nebo imunosupresivní terapie: Při současném podávání je třeba postupovat během takové léčby a v týdnech následujících po jejím podání opatrně kvůli riziku aditivních účinků na imunitní systém. Antiarytmika, léčivé přípravky prodlužující interval QT, léčivé přípravky, které mohou snížit srdeční frekvenci: Ponesimod nebyl u pacientů užívajících léčivé přípravky prodlužující interval QT studován. Betablokátory: V cílené farmakodynamické studii bezpečnosti byly hodnoceny negativní chronotropní účinky současného podávání ponesimodu a propranololu. Přidání ponesimodu k propranololu v ustáleném stavu mělo aditivní účinky na SF. Vakcíny: Vakcinace může být méně účinná, pokud je podávána během léčby ponesimodem a až 1 týden po jejím vysazení. Používání živých atenuovaných vakcín může přinášet riziko infekce, a proto je třeba se jim u pacientů během užívání ponesimodu a až 1 týden po ukončení léčby ponesimodem vyhnout. Vliv jiných léčivých přípravků na ponesimod: Není pravděpodobné, že by léčivé přípravky, které jsou inhibitory hlavních enzymů ze skupiny CYP nebo UGT, ovlivnily farmakokinetiku ponesimodu. Vliv ponesimodu na jiné léčivé přípravky: Není pravděpodobné, že by ponesimod a jeho metabolity vykazovaly klinicky relevantní potenciál k lékovým interakcím na enzymech ze skupiny CYP nebo UGT nebo na transportérech. Perorální antikoncepce: Současné podávání ponesimodu s perorální hormonální antikoncepcí nevykázalo žádné klinicky relevantní farmakokinetické interakce. Těhotenství a kojení: Přípravek Ponvory je v těhotenství kontraindikován. Pokud žena otěhotní během léčby, musí se ponesimod ihned vysadit. Ponvory se nemá používat během kojení. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Ponvory nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: nasofaryngitida, infekce horních cest dýchacích, zvýšení alaninaminotransferázy. Časté: infekce močových cest, bronchitida, chřipka, rhinitida, infekce dýchacích cest, virové infekce dýchacích cest, faryngitida, sinusitida, virová infekce, herpes zoster, laryngitida, pneumonie, lymfopenie, pokles počtu lymfocytů, deprese, nespavost, úzkost, točení hlavy, hypoestézie, ospalost, migréna, makulární edém, vertigo, hypertenze, dušnost, kašel, dyspepsie, bolest v zádech, artralgie, bolest v končetinách, poranění vazu (podvrtnutí), únava, pyrexie, periferní edém, nepříjemné pocity na hrudi, zvýšení aspartátaminotransferázy, hypercholesterolemie, zvýšení jaterních enzymů, zvýšení C-reaktivního proteinu, zvýšení aminotransferáz, zvýšení cholesterolu v krvi. Méně časté: bradykardie, sucho v ústech, otok kloubu, hyperkalemie. Předávkování: Při předávkování je třeba ponesimod vysadit a podávat obecnou podpůrnou léčbu, dokud klinická toxicita nezeslábne nebo nevymizí. Pokles srdeční frekvence navozený ponesimodem lze zvrátit atropinem. Zvláštní opatření pro uchovávání: Nejsou. Balení: Zahajovací balení obsahuje: 2 potahované tablety 2 mg, 2 potahované tablety 3 mg, 2 potahované tablety 4 mg, 1 potahovanou tabletu 5 mg, 1 potahovanou tabletu 6 mg, 1 potahovanou tabletu 7 mg, 1 potahovanou tabletu 8 mg, 1 potahovanou tabletu 9 mg a 3 potahované tablety 10 mg. Udržovací balení obsahuje: 28 potahovaných tabletách nebo vícečetné balení 3 balení po 28 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie. Reg. č.: EU/1/21/1550/001, EU/1/21/1550/002, EU/1/21/1550/003 Způsob úhrady a výdeje: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 05/2022.
Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku. Úplná informace o přípravku je k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/, nebo na adrese: Janssen-Cilag s. r. o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00, Praha 5 – Jinonice, Tel: +420 227 012 227, fax: +420 227 012 333; E-mail: infocz@its.jnj.com; www.janssen.cz.

CP-365214 Datum přípravy: leden 2023 -