Klinické studie hodnotící léčbu nosním sprejem Spravato® v kombinaci s podáváním perorálních antidepresiv (AD)* prokázaly následující:

img

Nástup účinku již za 24 hodin

Hodnoceno dle celkového skóre MADRS v klinickém hodnocení TRANSFORM-2**,†,POP

img

Významné zmírnění depresivních příznaků 28. den léčby

vs. léčba placebem v nosním spreji + perorální AD v rámci klinického hodnocení TRANSFORM-2**,†,POP

img

Snížení rizika relapsu onemocnění

Výsledky klinického hodnocení SUSTAIN-1 u pacientů pokračujících v léčbě přípravkem SPRAVATO® + perorální AD vs. pacienti převedení na léčbu placebem v nosním spreji + perorální AD**,§,DAL​

img

Setrvalá odpověď v průběhu 1 roku léčby

U pacientů, kteří dosáhli odpovědi alespoň během indukční fáze léčby v otevřené fázi klinického hodnocení SUSTAIN-2||,WAJ

spravato-img-5.png

Příznivý profil snášenlivosti/účinnosti u dospělých (18 až 64 let) a starších pacientů (≥ 65 let)

Většina nežádoucích příhod (AE) byla mírných až středně závažných a vymizela během dvou hodin od podání¶,SPC,OCH

Chcete se o přípravku Spravato® dozvědět více?

Vyberte téma, které Vás zajímá, a klikněte na příslušnou ikonu

Zátež spojená s depresivní poruchou
Informace o přípravku Spravato®
Rychlý nástup účinku
Setrvalá účinnost
Profil snášenlivosti/účinnosti
Způsob podání a sledování
Pokyny pro dávkování
Profily pacientů

Přípravek SPRAVATO2® v kombinaci se SSRI nebo SNRI je indikován u dospělých pacientů s depresivní poruchou rezistentní na léčbu, kteří během stávající středně závažné až závažné depresivní epizody nereagovali na nejméně dvě různé terapie antidepresivy.SPC

* * Pokud byla v rámci klinických studií v kombinaci s přípravkem SPRAVATO® podávána perorální AD, byla tato léčba vždy nově iniciována..FED,POP,OCH,DAL,WAJ

** U dospělých pacientů ve věku 18 až 64 let.

† Hodnocení rozdílu v celkovém skóre MADRS po 24 hodinách léčby nebylo zahrnuto mezi cílové parametry klinického hodnocení TRANSFORM-2POP​

‡ Primární cílový parametr: hodnocený jako rozdíl v celkovém skóre MADRS mezi skupinou léčenou přípravkem SPRAVATO® v kombinaci s perorálním AD vs. skupina léčená aktivním placebem v nosním spreji v kombinaci s perorálním AD. U léčby přípravkem SPRAVATO® v kombinaci s perorálním AD byla dle hodnocení po 28 dnech léčby prokázána superiorita o 4,0 body vs. léčba placebem v nosním spreji v kombinaci s perorálním AD; p = 0,02POP

§ Sekundární cílový parametr. U pacientů se stabilní odpovědí a pacientů se stabilní remisí bylo pozorováno významné zpoždění nástupu relapsu onemocnění (p < 0,001 a p = 0,003 v uvedeném pořadí). Primárním cílovým parametrem byla průměrná doba do relapsu u populace pacientů se stabilní remisí. Stabilní odpověď: ≥ 50% snížení v celkovém skóre MADRS během posledních dvou týdnů optimalizační fáze v porovnání s výchozím stavem, kdy však nebylo dosaženo kritérií stabilní remise. Stabilní remise: Celkové skóre MADRS ≤ 12 během minimálně tří týdnů z posledních čtyř týdnů optimalizační fáze, přičemž celkové skóre MADRS může jednou chybět nebo být > ve 12., 13. nebo 14. týdnu a ≤ v 12., 15. a 16. týdnu.DAL ​

|| Otevřené, jednoramenné klinické hodnocení zahrnující dospělé (věk 18 až 64 let) a starší (věk ≥ 65 let) pacienty, v rámci kterého byla jako primární cílový parametr hodnocena bezpečnost (sekundárním cílovým parametrem byla účinnost). U 78,4 % (n = 593/756) pacientů byla na konci indukční fáze léčby zaznamenána léčebná odpověď. Na konci studie byla v rámci skupiny pacientů, kteří vstoupili do optimalizační/udržovací fáze, pozorována léčebná odpověď u 76,5 % (n = 461/603). Odpověď byla definována jako ≥ 50% snížení celkového skóre MADRS v porovnání s výchozím stavem.WAJ

¶ Pod dohledem odborného zdravotnického pracovníka. Dospělí pacienti byli definováni jako pacienti ve věku 18 až 64 let, starší pacienti byli definováni jako pacienti ve věku ≥ 65 let.SPC

AD, antidepresivum. AE, nežádoucí příhoda. MADRS, škála deprese podle Montgomery-Åsbergové. MDD, depresivní porucha. SNRI, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. SSRI, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.


Janssen-Cilag sro.
Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika
Tel.: +420 227 012 227 | Fax: +420 227 012 333
www.janssen.com/czech


POP Popova V et al. Am J Psychiatry, 2019; 176(6): 428-438
OCH Ochs- Ross R et al Am J Geriatr Psychiatry 2019. 10.1016/j.jagp.2019.10.008.
DAL Daly et al. JAMA Psychiatry 2019; e191189.
WAJ Wajs et al. Poster T67. Presented at the Annual Meeting of the American Society of Clinical Pharmacology (ASCP), 31 May 2018, Miami, Florida, USA.
AGO - Valdoxan (agomelatine), Summary of Product Characteristics. 2019.
DUM - Duman RS et al. Nat Med 2016; 22(3): 238-249.
GEL - Gelenberg AJ et al. Practice Guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. Third edition. Part A-II-6, American Psychiatric Association, 2010.
HAR - Harmer CJ et al. Lancet Psychiatry 2017; 4(5): 409-418.
HIL - Hillhouse TM, Porter JH. Exp Clin Psychopharmacol 2015; 23(1): 1-21.
KEN - Kennedy SH et al. Can J Psychiatry 2016 Sep; 61(9): 540-560.
MOD - Moda-Sava RN et al. Science 2019; 364(6436): pii: eaat8709.
MIR - Mirtazapine 15 mg orodispersible tablets, Summary of Product Characteristics. 2018.
PAR - Parikh SV et al. J Affect Disord 2009; 117(Suppl 1): S15–25.
SPC - SPRAVATO®, Souhrn údajú o přípravku, datum poslední revize textu: 9.12.2022.
WHI - Whiting DW, Cowen DJ. Psychiatrist 2013; 37: 356-358.

Zkrácená informace o přípravku

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název: Spravato 28 mg nosní sprej, roztok. Účinná látka: esketamini hydrochloridum. Indikace: v kombinaci se SSRI nebo SNRI je indikován u dospělých s depresivní poruchou rezistentní na léčbu, kteří při současné středně těžké až těžké depresivní epizodě neodpověděli na nejméně dvě různé terapie antidepresivy. Současně podávaný s p.o. antidepresivy je indikován u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou epizodou depresivní poruchy jako akutní krátkodobá léčba k rychlé redukci depresivních příznaků, které podle klinického úsudku představují psychiatrický akutní stav. Dávkování a způsob podání: Léčebná kúra sestává z intranasálního podání přípravku Spravato a období následného pozorování. Kvůli možnosti sedace, disociace a zvýšení krevního tlaku musí pacienta sledovat zdravotnický pracovník, dokud pacient nebude klinicky stabilní. Přípravek Spravato je určen pouze k nosnímu podání. Nosní sprej je jednorázový aplikátor, který dodává celkem 28 mg esketaminu, a to ve dvou vstřicích (jeden vstřik do jedné nosní dírky). Je určen k tomu, aby si jej pacient podal sám pod dohledem zdravotnického pracovníka, přičemž mezi použitím jednotlivých aplikátorů je 5minutová přestávka. Doporučené dávkování přípravku Spravato u dospělých < 65 let: Depresivní porucha rezistentní na léčbu: Indukční fáze: 1.-4.týden: Zahajovací dávka 1. den: 56 mg. Následné dávky: 56 mg nebo 84 mg dvakrát týdně. Udržovací fáze: 5.-8. týden:: 56 mg nebo 84 mg jednou týdně. Od 9.týdne: 56 mg nebo 84 mg každé 2 týdny nebo jednou týdně. Krátkodobá léčba u akutních psychiatrických stavů u depresivní poruchy: Doporučené dávkování přípravku Spravato u dospělých pacientů (< 65 let) je 84 mg dvakrát týdně po dobu 4 týdnů. S ohledem na snášenlivost lze dávku snížit na 56 mg. Po 4 týdnech léčby přípravkem Spravato se má podle klinického posouzení pokračovat v léčbě perorálním antidepresivem (AD). Doporučené dávkování přípravku Spravato u dospělých ≥ 65 let: Indukční fáze: 1.-4.týden: Zahajovací dávka 1. den: 28 mg. Následné dávky: 28 mg, 56 mg nebo 84 mg dvakrát týdně. Udržovací fáze: 5. až 8. týden: 28 mg, 56 mg nebo 84 mg jednou týdně, všechny změny dávky mají být učiněny v přírůstcích o 28 mg Od 9.týdne: 28 mg, 56 mg nebo 84 mg každé 2 týdne nebo jednou týdně, všechny změny dávky mají být o 28 mg. Léčba se doporučuje po dobu nejméně 6 měsíců po zlepšení depresivních příznaků. ZVLÁŠTNÍ POPULACE: Porucha funkce jater: U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater není úprava dávky nutná. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se však má s opatrností používat maximální dávka 84 mg. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se použití přípravku nedoporučuje. Porucha funkce ledvin: U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost přípravku Spravato u dětí ve věku 17 let a mladších nebyla stanovena. Starší osoby (65 let a starší): Přípravek Spravato nebyl hodnocen u starších pacientů při akutní krátkodobé léčbě psychiatrických akutních stavů. Doporučení ohledně příjmu potravy a tekutin před podáním: Pacienty je nutno poučit, aby nejméně 2 hodiny před podáním nejedli a nejméně 30 minut před podáním nepili tekutiny. Nosní kortikosteroid nebo nosní dekongestant: Pacienti musí být poučeni, aby si tyto přípravky nepodávali v období 1 hodiny před podáním přípravku Spravato. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na esketamin, ketamin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Pacienti, u kterých vzestup krevního tlaku nebo nitrolebního tlaku představuje závažné riziko: pacienti s aneuryzmální cévní chorobou (včetně intrakraniální, hrudní nebo abdominální aorty nebo periferních arterií); pacienti s anamnézou intracerebrálního krvácení; nedávná (během 6 týdnů) kardiovaskulární příhoda, včetně infarktu myokardu. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Neuropsychiatrické a motorické poruchy: Přípravek vyvolává somnolenci, sedaci, disociativní příznaky, percepční poruchy, točení hlavy, vertigo a úzkost. Tyto účinky mohou zhoršit pozornost, úsudek, myšlení, rychlost reakcí a motorické dovednosti. Respirační deprese: Při vysokých dávkách po rychlé intravenózní injekci esketaminu nebo ketaminu může dojít k útlumu dechu. V klinických studiích s přípravkem Spravato nebyly žádné případy respirační deprese pozorovány; byly hlášeny vzácné případy hluboké sedace. Současné použití přípravku Spravato s látkami tlumícími CNS může zvýšit riziko sedace. *Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vzácné případy respirační deprese. (viz SPC). Vliv na krevní tlak: Přípravek může vyvolat přechodné zvýšení systolického a/nebo diastolického krevního tlaku, které vrcholí přibližně 40 minut po podání léčivého přípravku a trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Před podáním přípravku, 40 minut po podání a dále dle klinické potřeby je nutno změřit krevní tlak. Pokud je výchozí krevní tlak zvýšený, je nutno zvážit, zda přípravek podat. Pokud po podání dávky zůstává krevní tlak zvýšený delší dobu, je nutno urychleně vyhledat pomoc u lékařů se zkušenostmi s léčbou hypertenze. Pacienty, u kterých se objeví příznaky hypertenzní krize, je nutno ihned odeslat na oddělení neodkladné péče. Pacienti s klinicky významnými nebo nestabilními kardiovaskulárními nebo respiračními stavy: Léčbu zahajte pouze, pokud přínos převažuje nad rizikem. Těmto pacientům se přípravek musí podávat za podmínek, kdy je k dispozici příslušné resuscitační vybavení a zdravotničtí pracovníci proškolení v kardiopulmonální resuscitaci. Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení: Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevraždy. Pacienti se zvýšeným rizikem sebevraždy musí být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování, a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Abusus léčiv, závislost, vysazování: u každého pacienta je nutno vyhodnotit riziko zneužívání nebo nesprávného používání přípravku a pacienti musí být během léčby sledováni s ohledem na rozvoj abusu nebo nesprávného používání. Při dlouhodobém používání ketaminu (racemické směsi) byla hlášena závislost a vznik tolerance. Další ohrožené populace: Přípravek se musí používat opatrně u pacientů s následujícími stavy: psychóza v současnosti nebo v anamnéze; mánie nebo bipolární afektivní porucha v současnosti nebo v anamnéze; nedostatečně léčená hyperthyreóza; poranění mozku, hypertenzní encefalopatie, jakýkoli stav spojený se zvýšeným nitrolebním tlakem v anamnéze. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Spravato má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Před podáním přípravku Ahmusí být pacienti poučeni, aby se neúčastnili potenciálně nebezpečných činností vyžadující úplnou duševní bdělost a motorickou koordinaci, jako je řízení dopravních prostředků nebo obsluha strojů, dokud se do druhého dne řádně nevyspí. Interakce: Současné používání přípravku s látkami tlumícími CNS může zesílit sedaci. Pokud se přípravek Spravato používá s přípravky, které mohou zvyšovat krevní tlak, je nutno pečlivě sledovat krevní tlak. Fertilita, těhotenství, kojení: Údaje o podávání esketaminu těhotným ženám jsou omezené. U zvířat ketamin vyvolává u vyvíjejích se plodů neurotoxicitu. Podobné riziko u esketaminu nelze vyloučit. Pokud žena během léčby přípravkem Spravato otěhotní, musí se léčba co nejdříve ukončit. Není známo, zda se esketamin vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Studie na zvířatech prokázaly, že fertilita ani reprodukční kapacita nejsou esketaminem nepříznivě ovlivněny. Nežádoucí účinky: velmi časté: disociace, točení hlavy, bolest hlavy, dysgeuzie, somnolence, vertigo, nauzea, zvracení, zvýšený krevní tlak; časté: úzkost, euforická nálada, stav zmatenosti, derealizace,iritabilita, halucinace vč. vizuálních agitovanost, iluze, panická ataka, narušené vnímání času, parestezie, sedace, třes, duševní postižení, letargie, dysartrie, porucha pozornosti, rozmazané vidění, tinnitus, hyperakuze, tachykardie, hypertense, nosní diskomfort, podráždění hrdla, orofaryngeální bolesti, sucho v nose včetně krust v nose, svědění v nose, orální hypestézie, sucho v ústech, hyperhydróza, polakisurie, dysurie, nutkání na močení, abnormální pocity, pocit opilosti, asténie, pláč, pocit změny tělesné teploty. Další NÚ s frekvencí méně časté, vzácné a není známo viz SPC. Zvláštní opatření pro uchovávání: žádné. Obsah balení: V každém balení je aplikátor jednotlivě zabalen v uzavřeném blistru. Velikosti balení po 1, 2, 3 nebo 6 aplikátorech nosního spreje. Doba použitelnosti: 2 roky Držitel rozhodnutí o registraci: Janssen‐Cilag International NV,Beerse, Belgie. Registrační čísla: EU/1/19/1410/001-006. Datum poslední revize textu: 9.12. 2022. Přípravek je vázán na lékařský předpis a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena. Dříve, než začnete přípravek předepisovat, seznamte se s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SmPC). SmPC je dostupné na vyžádání na adrese: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice; tel: +420227012227; www.janssen.com/czech.
*prosím všimněte si vyznačených nových změn

Datum vytvoření: březen 2023, CP-366105 -