Co kdyby bylo možné prolomit cyklus rekurence onemocnění u Vašich pacientů trpících psoriázou?

bkgd-title-with-padding.png

Opakující se rekurence onemocnění může být frustrující[1]

Tremfya-Pso-patients-have-on-going-fear.png

Pacienti s PsO mají neustálé obavy, že se u nich mohou znovu kdykoliv objevit ložiska na kůži.[2]

  • Rekurence PsO má významný dopad na kvalitu života.[3]
V prvních šesti měsících léčby hrozí v oblasti zlepšení stavu kůže nižší riziko rekurence a toto období je spojeno s vyšší perzistencí na léčbě.[4]
bkgd-title-with-padding.png

Perzistence na léčbě umožňuje u pacientů s psoriázou lepší kontrolu nad onemocněním

Za účelem zlepšení perzistence na léčbě je třeba:[5]
Inhibice regulačního cytokinu[5]
Obnovit fyziologickou imunitní rovnováhu[5]
Dosáhnout rychlého zlepšení projevu příznaků na kůži[5]
Zvolit léčbu, která umožňuje dlouhodobé zlepšení stavu kůže a zároveň má ověřený bezpečnostní profil[5]
bkgd-title-with-padding.png

Opakující se rekurence onemocnění může být frustrující[1]

Psoriázu spouští aktivace T-lymfocytů.[2]

Příčinou rekurence onemocnění je nerovnováha počtu TRM a Treg buněk.[2]

Zvýšený počet TRM buněk ve srovnání s Treg buňkami by mohl být příčinou rekurence psoriázy.[6][7]

Porozuměním buněčnému mechanismu reziduálních struktur lézí nám může pomoci pochopit rozdíl mezi dosažením čisté kůže a setrvalou remisí psoriázy.[1]

Co jsou Treg buňky?

Regulační T lymfocyty (Treg) pomáhají udržovat imunitní homeostázu,[8] omezovat exacerbace zánětu kůže u psoriázy a podporují iniciaci remise.[9]

Co jsou to TRM buňky?

Tkáňové paměťové T-lymfocyty (TRMs) se tvoří jako imunitní odpověď v místě ložisek psoriázy[2]a necirkulují v cévním nebo lymfatickém systému, ale zůstávají v původní tkáni.[10]

TRM zůstávají nadále v místech, kde došlo k vymizení lézí a neztrácí schopnost produkovat IL-17, který může znovu aktivovat proliferaci keratinocytů, což vede k rekurenci psoriázy.[10]

bkgd-title-with-padding.png

Získejte kontrolu nad spouštěči rekurence[11]

Tremfya-Moving-towards-physiological-balance
Vývoj směrem k nastolení fyziologické rovnováhy mezi TRM buňkami a Treg buňkami[2] by nám mohl pomoci se přiblížit k dosažení setrvalé remise psoriázy.[1]
Získejte kontrolu nad rovnováhou mezi TRM a Treg buňkami pomocí léčby, která neřeší jen kožní projevy onemocnění,[12] jelikož to může pomoci. zabránit rekurenci psoriázy.[2]

PŘÍPRAVEK TREMFYA® PROKAZATELNĚ POMÁHÁ PŘÍZNIVĚ OVLIVŇOVAT POMĚR TRM A Treg BUNĚK[12].

Obnovením rovnováhy mezi Treg a TRM buňkami by mohlo:

  • Mít dopad na prezistenci na léčbě[5]
  • Pomáhá prolomit cyklus rekurence onemocnění[7]
TREMFYA-significantly-reduced-TRM-cell-levels-geaph.png

Podíl TRM a Treg buněk na počátku studie a ve 24. týdnu[12]

Upraveno podle Mehta H, et al. 2021[12]
*Mann–Whitney test, srovnání s kůží s lézemi, CD8+ CD49a+ CD103+ TRM subset. NS: nevýznamné (non-significant), TRM: tkáňové rezidentní paměťové T-lymfocyty, Treg: regulační T-lymfocyty, L: s lézemi, SC: subkutánní.

bkgd-title-with-padding.png

Přípravek Tremfya®: prokázaná vysoká míra setrvání na léčbě[13]

Tremfya-cycle-of-recurrence-proven-durability-v2.png
Explore-TREMFYA-in-psoriatic-arthritis.png
Přípravek TREMFYA® poskytuje více než jen zlepšení stavu kůže,[12] pro setrvalou remisi psoriázy.[13]

Treg: regulační T-lymfocyty, TRM: tkáňové rezidentní t-lymfocyty, PsO: psoriáza, PsA: psoriatická artritida.
*Perzistence definována jako kombinace faktorů účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti spolu se spokojeností pacienta.[^16]

bkgd-title-with-padding.png
Klíčová data

Objevte data z klinických studií s přípravkem TREMFYA® u PsO a PsA a zjistěte, jakým způsobem může poskytnout setrvalou a konzistentní úlevu Vašim pacientům.

Podpůrné materiály pro zdravotnické odborníky

Vytvořili jsme sadu zdrojů a nástrojů, které Vám mohou pomoci poskytnout Vašim pacientům informace, které potřebují vědět, aby lépe pochopili své onemocnění a jeho léčbu.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky je možné nahlásit tímto způsobem: [insert local reporting URL/organisation]

Zkrácená informace o léčivém přípravku

Název přípravku a lékové formy: Tremfya 100 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Tremfya 100 mg injekční roztok v předplněném peru. Léčivá látka: Guselkumab 100 mg v 1 ml roztoku. Indikace: Plaková psoriáza - léčba středně závažné až závažné plakové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu. Psoriatická artritida - léčba aktivní psoriatické artritidy samotně nebo v kombinaci s methotrexátem u dospělých, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí terapii nemoc modifikujícím antirevmatikem (DMARD) nebo ji netolerují. Dávkování a způsob podání: 100 mg subkutánní injekce v 0. a 4. týdnu, následně udržovací dávka každých 8 týdnů (q8w). U pacientů, u nichž je na základě klinického posouzení vysoké riziko poškození kloubů, lze zvážit dávku 100 mg s.c. každé 4 týdny (q4w). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Tremfya, klinicky významné aktivní infekce. Zvláštní upozornění: Guselkumab může zvyšovat riziko infekce. U pacientů s jakoukoli klinicky významnou aktivní infekcí se léčba nesmí zahajovat, dokud infekce nevymizí nebo nebude odpovídajícím způsobem léčena. Před zahájením léčby je nutno pacienty vyšetřit na infekci tuberkulózou. Po registraci přípravku byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe. Některé případy se vyskytly několik dní po léčbě guselkumabem, včetně případů s kopřivkou a dušností. Při podávání guselkumabu každé 4 týdny při psoriatické artritidě se doporučuje vyhodnotit jaterní enzymy na začátku léčby a poté podle rutinních postupů. Pokud se pozoruje zvýšení hladiny ALT nebo AST a je podezření na poškození jater vyvolané léčivem, má se léčba dočasně přerušit, dokud se tato diagnóza nevyloučí. Před vakcinací živými virovými nebo živými bakteriálními vakcínami, musí být léčba pozdržena po dobu alespoň 12 týdnů po poslední dávce a může být znovu zahájena alespoň 2 týdny po vakcinaci. Více viz SmPC pro danou vakcínu. Interakce: Lékové interakce mezi guselkumabem a substráty CYP jsou nepravděpodobné. Při současném podávání guselkumabu a substrátů CYP450 není úprava dávky potřebná. Současně podávaná imunosupresivní léčba nebo fototerapie nebyla hodnocena. Více viz SmPC. Fertilita, těhotenství a kojení: Doporučuje se vyvarovat podávání přípravku Tremfya v těhotenství. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 12 týdnů po jejím skončení používat účinnou antikoncepci. Lidské IgG jsou vylučovány do mateřského mléka během prvních několika dnů po narození a brzy poté klesají na nízké koncentrace; v důsledku toho nelze vyloučit riziko pro kojené dítě během tohoto období. Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo se zdržet léčby přípravkem Tremfya, přičemž se vezme v potaz přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Tremfya nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: *Nejčastějším nežádoucím účinkem byly infekce dýchacích cest, a to u přibližně 14 % pacientů v klinických studiích psoriázy a psoriatické artritidy. Více viz SmPC. Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie. Registrační čísla: EU/1/17/1234/001, EU/1/17/1234/002, EU/1/17/1234/003, EU/1/17/1234/004. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem a světlem. Doba použitelnosti 2 roky. Velikost balení: 1 resp. 2 předplněné injekční stříkačky nebo 1 resp. 2 předplněná pera. Datum poslední revize textu: *15.7.2022 Výdej a úhrada léčivého přípravku: Přípravek Tremfya je vázán na lékařský předpis a hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci psoriáza. V indikaci psoriatická artritida není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než začnete přípravek předepisovat, seznamte se s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SmPC). SmPC je dostupné na vyžádání na adrese: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice; tel: +420227012227; www.janssen.com/czech. *Prosím, všimněte si změny ve zkrácené informaci o přípravku.

CP-313158 - Datum přípravy: květen 2022 -