Podpůrné materiály pro lékaře a pacienty

bkgd-title-with-padding.png

Nesporná účinnost v oblasti léčby kloubního postižení[1]

Mechanismus účinku přípravku TREMFYA® u psoriázy a psoriatické artritidy
bkgd-title-with-padding.png

Portréty pacientů

Tremfya-support-persons.jpg
Je každý z Vašich pacientů s psoriatickou nemocí jedinečný?
POSLECHNĚTE SI KRÁTKÉ PACIENTSKÉ PŘÍBĚHY
bkgd-title-with-padding.png

Publikace

Psoriáza - klinické studie fáze III

Studie ECLIPSE

Přípravek TREMFYA® vs. secukinumab v léčbě středně těžké až těžké psoriázy: Výsledky z randomizované klinické studie fáze III.[2]

Studie VOYAGE 1 a 2

Zachování klinické odpovědi a zlepšení kvality života související se zdravím po dobu 5 let u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou léčených guselkumabem: Výsledky ze studií VOYAGE 1 a VOYAGE 2.[3]

Studie COMPASS

Adjustované srovnání léčby mezi guselkumabem a ustekinumabem u středně těžké až těžké ložiskové psoriázy: analýza COMPASS.[4]

Studie NAVIGATE

Účinnost a bezpečnost přípravku TREMFYA® u pacientů trpících psoriázou s nedostatečnou odpovědí na léčbu ustekinumabem: Výsledky randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie fáze III NAVIGATE.[5]

Psoriatická artritida - klinické studie fáze III

DISCOVER-1 v 52. týdnu

Studie DISCOVER-1 byla dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku TREMFYA® u pacientů s PsA v průběhu 52 týdnů.[6]

DISCOVER-2 v 52. týdnu

Studie DISCOVER-2 byla multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku TREMFYA® u pacientů naivních na biologickou léčbu s aktivní PsA v průběhu 52 týdnů.[7]

DISCOVER-2 ve 100. týdnu

Studie DISCOVER-2 byla multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku TREMFYA® u pacientů naivních na biologickou léčbu s aktivní PsA v průběhu 100 týdnů.[1]

bkgd-title-with-padding.png

Zdroje pro pacienty

Pro pacienty, které každodenně léčíte.

Webová stránka Beyond Expectations

Nástroje a informace pro Vaše pacienty trpící psoriázou týkající se toho, jak získat kontrolu nad svým onemocnění a životem s tímto onemocněním

V případě, že byste měli zájem o pacientské materiály, prosíme, kontaktujte nás.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky je možné nahlásit tímto způsobem:[insert local reporting URL/organisation]

*PASI 100

Zkrácená informace o léčivém přípravku

Název přípravku a lékové formy: Tremfya 100 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Tremfya 100 mg injekční roztok v předplněném peru. Léčivá látka: Guselkumab 100 mg v 1 ml roztoku. Indikace: Plaková psoriáza - léčba středně závažné až závažné plakové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty na systémovou léčbu. Psoriatická artritida - léčba aktivní psoriatické artritidy samotně nebo v kombinaci s methotrexátem u dospělých, kteří nedostatečně odpovídají na předchozí terapii nemoc modifikujícím antirevmatikem (DMARD) nebo ji netolerují. Dávkování a způsob podání: 100 mg subkutánní injekce v 0. a 4. týdnu, následně udržovací dávka každých 8 týdnů (q8w). U pacientů, u nichž je na základě klinického posouzení vysoké riziko poškození kloubů, lze zvážit dávku 100 mg s.c. každé 4 týdny (q4w). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Tremfya, klinicky významné aktivní infekce. Zvláštní upozornění: Guselkumab může zvyšovat riziko infekce. U pacientů s jakoukoli klinicky významnou aktivní infekcí se léčba nesmí zahajovat, dokud infekce nevymizí nebo nebude odpovídajícím způsobem léčena. Před zahájením léčby je nutno pacienty vyšetřit na infekci tuberkulózou. Po registraci přípravku byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe. Některé případy se vyskytly několik dní po léčbě guselkumabem, včetně případů s kopřivkou a dušností. Při podávání guselkumabu každé 4 týdny při psoriatické artritidě se doporučuje vyhodnotit jaterní enzymy na začátku léčby a poté podle rutinních postupů. Pokud se pozoruje zvýšení hladiny ALT nebo AST a je podezření na poškození jater vyvolané léčivem, má se léčba dočasně přerušit, dokud se tato diagnóza nevyloučí. Před vakcinací živými virovými nebo živými bakteriálními vakcínami, musí být léčba pozdržena po dobu alespoň 12 týdnů po poslední dávce a může být znovu zahájena alespoň 2 týdny po vakcinaci. Více viz SmPC pro danou vakcínu. Interakce: Lékové interakce mezi guselkumabem a substráty CYP jsou nepravděpodobné. Při současném podávání guselkumabu a substrátů CYP450 není úprava dávky potřebná. Současně podávaná imunosupresivní léčba nebo fototerapie nebyla hodnocena. Více viz SmPC. Fertilita, těhotenství a kojení: Doporučuje se vyvarovat podávání přípravku Tremfya v těhotenství. Ženy ve fertilním věku musí během léčby a nejméně 12 týdnů po jejím skončení používat účinnou antikoncepci. Lidské IgG jsou vylučovány do mateřského mléka během prvních několika dnů po narození a brzy poté klesají na nízké koncentrace; v důsledku toho nelze vyloučit riziko pro kojené dítě během tohoto období. Je třeba rozhodnout, zda přerušit kojení nebo se zdržet léčby přípravkem Tremfya, přičemž se vezme v potaz přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Tremfya nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: *Nejčastějším nežádoucím účinkem byly infekce dýchacích cest, a to u přibližně 14 % pacientů v klinických studiích psoriázy a psoriatické artritidy. Více viz SmPC. Název a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgie. Registrační čísla: EU/1/17/1234/001, EU/1/17/1234/002, EU/1/17/1234/003, EU/1/17/1234/004. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem a světlem. Doba použitelnosti 2 roky. Velikost balení: 1 resp. 2 předplněné injekční stříkačky nebo 1 resp. 2 předplněná pera. Datum poslední revize textu: *15.7.2022 Výdej a úhrada léčivého přípravku: Přípravek Tremfya je vázán na lékařský předpis a hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci psoriáza. V indikaci psoriatická artritida není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Dříve, než začnete přípravek předepisovat, seznamte se s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku (SmPC). SmPC je dostupné na vyžádání na adrese: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice; tel: +420227012227; www.janssen.com/czech. *Prosím, všimněte si změny ve zkrácené informaci o přípravku.

CP-313158 - Datum schválení: březen 2024 -